Nền diện tích 5 x 20 (đất vườn)
giá 325 trđ
Liên hệ 0942 547 774.